Dla realizacji naszych celów podejmujemy działalność nieodpłatną i odpłatną pożytku publicznego.
Projekty realizowane są zgodnie z opracowaną przez Zarząd  koncepcją rozwojową AGRADO.
Dla osiągnięcia naszych celów realizujemy projekty własne oraz zadania publiczne.

Celami Stowarzyszenia AGRADO są:

 • działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia,
 • działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty, wychowania i opieki,
 • działalność w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób,
 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, szczególnie z autyzmem,
 • działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • działalność na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego, krajoznawstwa, rekreacji, sportu i wypoczynku dzieci, młodzieży i rodzin,
 • działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 • działalność na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • działalność na rzecz demokracji i praw człowieka, integracji społecznej, budowanie społeczeństwa obywatelskiego,
 • działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz wspieranie innych inicjatyw społecznych,
 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 • działalność na rzecz współpracy sektorów non-profit–biznes-administracja publiczna,
 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy miedzy społeczeństwami,
 • działalność na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
 • działalność na rzecz reprezentowania interesów członków stowarzyszenia na zewnątrz,
 • działalność w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
 • działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 • działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.